ك يك بخاري

21- ر. بخارى ، اين روايت ابوبكر را در صحيح خود اين گونه آورده است : ارقبوا محمد (صلى الله عليه و آله و سلم ) فى اهل بيته

2023-02-04
    لندن
  1. 18,863 likes · 19 talking about this
  2. م
  3. سنن أبو داوود 6
  4. موطأ مالک جمع بندی
  5. ك: المناهج الاصوليه، ص 47 و 51، ر
  6. لسان الميزان ، ج 4، ص 428
  7. ر